of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Honorering in de uitgeverijbranche

schot op royalties betaald. In het algemeen wordt overeengekomen dat een dergelijk voorschot niet terugvorderbaar is voor het geval de verschuldigde royalty uiteindelijk niet volledig met het voorschot kan worden verrekend. In het algemeen is een ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Auteursrechtelijke vergoedingen voor ontwerpers

die opbrengst moet worden verdeeld onder de vele auteurs wier bijdragen in de databank zijn opgenomen. Auteurs kunnen worden gehonoreerd naar rato van het printhonorarium de verdeling kan ook plaats vinden naar rato van het aandeel in de databank ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

De vergoeding van de zelfstandig auteur binnen de Nederlandse film- en televisiewereld

De vergoeding van de zelfstandig auteur binnen de Nederlandse film- en televisiewereld Het vervaardigen van een speel-film, een documentaire of een dramaserie binnen een klein taalgebied als het Nederlandse, is een kostbare aangelegenheid. Zowel ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Wat verdient een acteur?

den getrokken dat er in de praktijk bij de ‘billijkheid’ van de billijke vergoeding vraagtekens gezet kunnen worden. De financiële situatie van de filmauteurs is al met al niet erg rooskleurig. Dat ligt aan het product, dat zonder 4 Rb. Amsterdam ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Vergoedingenplaatje fotografen

Vergoedingenplaatje fotografen In deze bijdrage wordt in vogelvlucht geschetst op grond van welke criteria en tabellen in Nederland veelal de ‘gepaste’ vergoeding wordt vastgesteld voor gebruik van fotografische werken. Eerst wordt aangegeven wel...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

SENA / NOS

Jurisprudentie Nr. 12 SENA NOS Hof van Justitie EG 6 februari 2003 Beantwoording van prejudiciële vragen. Hoogte van vergoeding voor uitzending van fonogrammen artikel 7 WNR. Betekenis ‘billijke vergoeding’ in artikel 7 WNR en artikel 8 lid 2 Ve...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

NOS / De Telegraaf

Nr. 13 NOS De Telegraaf Hoge Raad 6 juni 2003 Mrs. Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein en F.B. Bakels De beslissing van het Hof Den Haag van 30 januari 2001 wordt bevestigd. Op juiste gronden heeft het H...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda m.m.v. Ot van Daalen en Saskia Hoes, onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Wetgeving Evaluatie Leenrechtstelsel In een brief d.d. 1 april 2003 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer hebben d...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

De wijziging van wetsvoorstel 28 482: een redelijke tegemoetkoming?

De wijziging van wetsvoorstel 28 482: een redelijke tegemoetkoming Op 17 maar t 2003 verscheen een omvangrijke Nota van wijziging1 bij wetsvoorstel 28 482 tot aanpassing van de Auteurswet aan de richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

De Universele Auteursrecht Conventie kan in de prullenbak!

De Universele Auteursrecht Conventie kan in de prullenbak De Universele Auteursrecht Conventie hierna ook: UAC is anno 2003 in vergetelheid geraakt. Concurrentie met andere grote internationale auteursrechtverdragen, zoals de Berner Conventie hie...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Ratificatie WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen De Commissie Auteursrecht adviseert

Ratificatie WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen De Commissie Auteursrecht adviseert Nederland is voornemens de op 20 december 1996 te Genève tot stand gekomen WIPO-verdragen inzake auteursrecht resp. inzake uitvoeringen en fonogrammen...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Thuiskopievergoeding ook voor buitenlanders van buiten Europa

Opinie Thuiskopievergoeding ook voor buitenlanders van buiten Europa D.J.G. Visser Mr. D.J.G. Visser is advocaat te Amsterdam, docent aan de Universiteit Leiden en redacteur van dit blad De Commissie Auteursrecht stelt in haar advies d.d. 17 jan...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Europäisches Urheberrecht Kommentar

Boekbespreking Europäisches Urheberrecht Kommentar Michel M.Walter red., Europäisches Urheberrecht Kommentar Wien, New York: Springer 2001, XXXVI 1221 p., 231,78 A.A. Quaedvlieg Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar handels- en economisch rec...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Van Toor c.s./Phanta vision en NPS

Jurisprudentie Nr. 9 Van Toor c.s.Phanta vision en NPS Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2003 mrs. Streefkerk, Van der Reep en Arisz De personages Bassie en Adriaan zijn object van het auteursrecht. Maar de beweerdelijk inbreukmakende personages v...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Uitgevers/Bibliotheken

Nr. 10 UitgeversBibliotheken Gronden van de beslissing Arrondissementsrechtbank Amsterdam 18 december 2002 mrs. Leijten, Ten Kate en Hoogeveen Uitleen van multimedia cd-roms door openbare bibliotheken. Is dit aan te merken als uitleen of verhuur...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Lensvelt c.s./ Mewaf

Nr. 11 Lensvelt c.s. Mewaf Voorzieningenrechter arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage 4 maart 2003 mr. J.W. du Pon Is eiseresses stalen kastensysteem Stealth-kast als een ‘werk’ te beschouwen, en zo ja, is de daarop lijkende Dynastorekast van ged...
PDF
Auteursrecht 2003 / 3

Actualiteiten en agenda

Actualiteiten en agenda onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Wetgeving Wijziging Mediawet Het gewijzigd voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet met het oog op noodzakelijke verbeteringen ervan en op de uitvoering ervan bevat een ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

Duurverlenging in de Verenigde Staten: commentaar bij de zaak Eldred v. Ashcroft

Duurverlenging in de Verenigde Staten: commentaar bij de zaak Eldred v. Ashcroft Walt Disney wins, the Internet loses. Zo vatten tientallen websites de belangrijkste Amerikaanse auteursrechtuitspraak van de afgelopen jaren samen. Door de beslissi...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

CD’s branden in een internetcafé

CD’s branden in een internetcafé Enkele opmerkingen over kopiëren op verzoek naar aanleiding van het voorgestelde ar tikel 16c Aw en de uitspraak van het High Cour t of Justice 28 januari 2003 inzake Sony e.a. Easyinternetcafé. Dirk Visser Mr. D...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

When Copyright Meets Contracts

Boekbespreking When Copyright Meets Contracts Lucie M.C.R. Guibault, Copyright Limitations And Contracts: An Analysis Of The Contractual Overridability Of Limitations On Copyright Kluwer Law International, Information Law Series, 2002. Niva Elki...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

Rainbow/Peer

Jurisprudentie Nr. 6 RainbowPeer Hoge Raad 10 januari 2003, nr. C01103 HR mrs. Neleman, Hammerstein en Kop Reikwijdte van garantie- en vrijwaringsbepalingen in een sublicentie-overeenkomst over uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars in de zin v...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

Rechtspraak in het kort en actualiteiten

de verpakking van de Zonnatura-babyvoeding aan hen toebehoren. Voorzover hun vorderingen zijn gebaseerd op strijd met het auteursrecht dienen zij dan ook te worden afgewezen NB: de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen worden evenmin toegew...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

Vitra/Architects

Nr. 7 VitraArchitects Gerechtshof Amsterdam 11 april 2002, rolnr. 50800, IER 2003, 16 m. nt. De Vrey mrs. Rutten-Roos, Coeterier en Goslings, geen beroep in cassatie ingesteld Partijen hebben hun zaak bij het hof doen bepleiten. Voor appellanten ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 2

Wegener/Hunter Select

bescherming toekomt aan de stoel r.o. 5.16. Ook al falen Vitra’s grieven voorzover deze op het auteursrecht betrekking hebben grieven I tm V, haar vorderingen zijn alsnog grotendeels toewijsbaar, zo beslist het hof. Nr. 8 WegenerHunter Select Ger...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Auteurs- en onrechtmatige daadsrecht in het nieuwe en komende modellenrecht

Auteurs- en onrechtmatige daadsrecht in het nieuwe en komende modellenrecht Seder t 6 maar t 2002 is de EG-verordening Gemeenschapsmodellenrecht van kracht. Op basis hiervan verkrijgt men voor ieder niet-ingeschreven model dat voldoet aan de eise...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

De nationale driestappentoets

De nationale driestappentoets Recentelijk is de discussie losgebarsten over de vraag of de wijze waarop de driestappentoets wordt genoemd in de Auteursrechtrichtlijn, inhoudt dat dit criterium in het nationale recht moet worden geïmplementeerd.1 ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Beperkingen à la carte: Waarom de Auteursrechtrichtlijn ruimte laat voor fair use

Beperkingen à la carte: Waarom de Auteursrechtrichtlijn ruimte laat voor fair use1 Tijdens de totstandkoming van de Auteursrechtrichtlijn 2001 29 EG is vooral de Nederlandse regering voorstander geweest van de invoering van een open geformuleerde...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Accordo/TROS

Jurisprudentie Nr. 1 AccordoTROS Hoge Raad 29 november 2002, nr. C01093HR Mrs. R. Herrmann, J.B. Fleers, A.G. Pos, O. de Savornin Lohman, E.J. Numann A-G Verkade – deelname van een vakkundige jury. Genoemde punten van overeenstemming hebben geen...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Uitgevers / Knipselkranten

Nr. 2 Uitgevers Knipselkranten Arrondissementsrechtbank Amsterdam 4 september 2002, rolnummer H 01.3513 mrs. M.E. Leijten, M.W. van der Veen en P.B. Martens Commerciële knipselkranten Art. 15, 16b, 17 Aw art. 1 Dbw Vonnis in de zaak van: 1. Het F...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Elektronischer Pressespiegel

Nr. 3 Elektronischer Pressespiegel Papieren knipselkranten vallen onder art. 49 UrhG Bundesgerichtshof 11 Juli 2002 Elektronische knipselkranten in Duitsland J.H. Spoor Prof. mr. J.H. Spoor is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en advocaat te ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

SLDE en Philips / Intergro en Vomar

Nr. 4 SLDE en Philips Intergro en Vomar Voorzieningenrechter Arrondissementsrechtbank Amsterdam 19 september 2002, rolnummer KG 021730 OdC mr. R. Orobio de Castro Ongeschreven, buitenwettelijke beperking van auteursrecht Vonnis in de zaak van: 1....
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

NVJ/PCM

Nr. 5 NVJPCM Rechtbank Utrecht 18 september 2002, rolnr. 110980HAZA 00309 Nederlandse Vereniging van Journalisten c.s. PCM Uitgevers NV c.s. Opslag van kopij van freelancers in een centraal digitaal archief en intern gebruik daarvan. Maatstaf scha...
PDF
Auteursrecht 2003 / 1

Rechtspraak in het kort en actualiteiten

Rechtspraak in het kort en actualiteiten onder redactie van W. Heeringa, N. Hendriks, G.J.H.M. Mom eindredactie en J.M.B. Seignette Nederland Jurisprudentie Vzr. Rechtbank Breda 25 september 2002, zaaknr. 111963KG ZA 02-475 Claudia SträterVan To...
PDF
Auteursrecht 2002 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 6

De WNR en de buitenlanders

D.J.G. Visser

 

Advies van de Commissie Auteursrecht over het criterium 'publiek' in verband met gemeenschappelijke schotelantennes

met reacties van J.M.B. Seignette en G.J.H.M. Mom

 

De privilegiën tegen nadruk

J...

PDF
Auteursrecht 2002 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 5

De spin-off theorie uitgesponnen

P.B. Hugenholtz

 

Enkele opmerkingen bij Wetsvoorstel 28 482

D.J.G. Visser

 

Uitgeversrecht opnieuw in wording?

W.J. Soetenhorst

 

Reactie: En wat vindt de auteur ervan?

R. Alberdingk Thijm

 

De verkla...

PDF
Auteursrecht 2002 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 4

Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht (1995-2001) (Deel 2)

F. Brison en H. Vanhees

 

Reactie op: Auteursrecht in de informatiemaatschappij

A. Kroeze

 

De afgevaardige uit Assen

M. Reinsma

 

Jurisprudentie:

Nr. 11 - EP vs. Regulate...

PDF
Auteursrecht 2002 / 3

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 3

Auteursrecht in de informatiemaatschappij: bouwstenen voor een justitiestrategie

Ministerie van Justitie

 

Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht, 1995 - 2001 (Deel 1)

F. Brison en H. Vanhees

 

De Uitgever

C.F.J. Schriks

 

Jurisprude...

PDF
Auteursrecht 2002 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 2

De billijke vergoeding in het filmrecht: eindelijk gerechtigheid?

J.J.C. Kabel

 

Wordt Duitsland het Walhalla voor auteurs?

B.J. Lensink

 

Buma, Sacem en Donner

Cor J. Witbraad

 

Van de Minister

 

Verhandelbaarheid van vermogensrechten

...
PDF
Auteursrecht 2002 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2002 / 1

Het nieuwe reprorecht

R.W. Holzhauer

 

Implementatie van de Auteursrichtlijn

J.M.B. Seignette

 

Geschiedenis van het auteursrecht

R. Klomp

 

Jurisprudentie:

Nr. 1 - Hof Amsterdam 26 juli 2001 (ERB/Beukenoord c.s.) met noot D.J.G. Visser

...
PDF
Auteursrecht 2001 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 6

Software en de uitputtingsregel

E.D.C. Neppelenbroek

 

IE-unlimited: de opmars van het ie-recht

A.H. Korthals

 

Boekbespreking

E.J. Dommering

 

Internet kills de radiostar?

Twee reacties

P. Reeskamp, P. Solleveld; naschrift B.P. Aalber...

PDF
Auteursrecht 2001 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 5

Internet kills the radiostar? Auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten van webcasting

B.P. Aalberts en H.B. Bannink

 

Verrassingen in het wetsvoorstel 'Toezicht collectieve beheersorganisaties'

H. Cohen Jehoram

 

Jurisprudentie

Nr. 15 - Hoge...

PDF
Auteursrecht 2001 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 4

De Softwarerichtlijn geëvalueerd

H. Struik

 

Actualiteiten en agenda

 

Jurisprudentie

Nr. 12 - Rechtbank Leeuwarden 14 februari 2001 (Timans/Siemens ma), met noot F.W. Grosheide

Nr. 13 - Pres. Rechtbank Den Bosch 12 maart 2001 (Canal en Ird...

PDF
Auteursrecht 2001 / 3

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 3

Geen WIPO verdrag voor acteurs

G.J. Heevel

 

Actualiteiten en agenda

 

Jurisprudentie

Nr. 5 - Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2000 (PCM/Freelancers), m.nt. H. Cohen Jehoram

Nr. 6 - Rechtbank Almelo 6 december 2000 (KPN/Denda), m.nt. H. Cohen...

PDF
Auteursrecht 2001 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 2

Napster en de controle van de rechthebbende op de distributie van zijn werk

J.M.B. Seignette

 

De Napster-beslissing van 12 februari 2001 van het Court of Appeals for the ninth circuit

D.J.G. Visser

 

Reactie

H. Endlich

 

Jurisprudentie

...
PDF
Auteursrecht 2001 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 2001 / 1

Openingscommentaar

F.W. Grosheide

 

Brussels broddelwerk. Recht en krom in de Auteursrechtrichtlijn

P.B. Hugenholtz

 

De beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn

D.J.G. Visser

 

Bescherming van technische voorzieningen

K.J. Koelman

 

Bi...

PDF
Auteursrecht 1993 / 9

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 9

De invloed van collectieve beheersorganisaties op het karakter van het auteursrecht

H.W.M.M. van den Bergh

 

Mortal rights

D.J.G. Visser

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 13 maart 1991 en Gerechtshof Amsterdam, 7 mei 19...

PDF
Auteursrecht 1993 / 8

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 8

Een overwinnelijke Galliër? Enkele opmerkingen t.a.v. de parodie op stripfiguren

H.E. Ruijsennary

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad. 2 april 1993 (NVPI/Spelleman), met noot P.A. Stein

 

Internationaal

 

Nationaal

 

Boekbespreking

- G. Schri...

PDF
Auteursrecht 1993 / 7

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 7

Misbruik van auteursrecht

P.A. Stein

 

Nieuwe BW Bezemwet veegt (te) schoon: waar bleef beslagbevoegdheld voor licentienemer en beslag op produktiemiddelen?

H. Struik

 

Reprorecht in revisie

N. Van Lingen

 

Internationaal

 

Jurispruden...